Privacy Policy


NAi Boekverkopers/Booksellers acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NAi Boekverkopers/Booksellers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam.

Heeft u vragen over de manier waarop NAi Boekverkopers/Booksellers met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij:


NAi Boekverkopers/Booksellers
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
info@naibooksellers.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

NAi Boekverkopers/Booksellers gebruikt uw gegevens ten behoeve van de dienstverlening van NAi Boekverkopers/Booksellers. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u een artikel bestelt, zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief of anderszins contact heeft met NAi Boekverkopers/Booksellers.

NAi Boekverkopers/Booksellers verwerkt de volgende gegevens:

- contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
- factuurgegevens
- gegevens over betalingen
- bestelde producten

 Deze gegevens kunnen door NAi Boekverkopers/Booksellers worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten.
- Verbetering van de dienstverlening van NAi Boekverkopers/Booksellers.
- Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van NAi Boekverkopers/Booksellers en van derden.
- Ten behoeve van onze financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles.
- Om de website van NAi Boekverkopers/Booksellers te beveiligen en webstatistieken op te stellen.
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor NAi Boekverkopers/Booksellers gelden.
- Beslechting van eventuele geschillen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens kunnen, in opdracht van ons, door derden worden gebruikt om onze communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de webshop;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van de bezorging.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.> Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEWAARTERMIJN

NAi Boekverkopers/Booksellers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens NAi Boekverkopers/Booksellers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot:
NAi Boekverkopers/Booksellers
Museumpark 25
3015 CB  ROTTERDAM

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

INZAGE EN CORRECTIE

De persoonlijke informatie die NAi Boekverkopers/Booksellers over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot NAi Boekverkopers/Booksellers, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij NAi Boekverkopers/Booksellers kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

ANDERE WEBSITES

Als u via een link op de website van NAi Boekverkopers/Booksellers op een website van een andere website terecht komt is NAi Boekverkopers/Booksellers niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

NAi Boekverkopers/Booksellers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.